Geodezija /Geodetsko-katastarski poslovi / Elaborat posebnih dijelova zgrade (etažiranje)

Elaborat posebnih dijelova zgrade (etažiranje)